Polityka ochrony danych osobowych

RODO

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cert IT Usługi Informatyczne z siedzibą w Giżycku. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@cert-it.pl

Jakie dane przetwarzamy

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, w wykonaniu umów współpracy, umów dotyczących publikacji reklam oraz odpowiedzi na maile, czy w związku z zatrudnieniem.

Cel wykorzystywania danych

 • zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy,
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
 • marketing bezpośredni,
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk,
 • odpowiedzi na zapytania mailowe.

Kategorie danych

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

 • kontrahentów,
 • klientów,
 • pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Administratora Danych,
 • firm partnerskich.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

Sprzeciw

Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

 • wobec przetwarzania dotyczących Cię danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Uprawnienia

 • Prawo do sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo dostępu do danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 • Prawo przeniesienia danych – korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Zgoda

Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Okres przechowywania danych osobowych
 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z nami, a także po jej zakończeniu w celach:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie)
Obecnie nie planujemy przetwarzania Twoich danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się na automatyczne przetwarzanie danych (w tym profilowanie) – wyłącznie w zakresie, dozwolonym przez prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób dane są automatycznie przetwarzane, znajduje się na tej stronie. Jeśli dojdzie do takiego przetwarzania danych niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie umieszczając niezbędne informacje na stronie
www.cert-it.pl